:: گفتــــگو ها و مصاحبه ها ::

[ مهران مدیری در برنامه پنجره - پس از زلزله بم ]

:: دریافت فایل
 

مدت زمان | دقیقه
 

حجم فایل ::
 

قسمت اول

6:24

4.77 MB

قسمت دوم

4:52

3.62 MB[ مهران مدیری در برنامه پنجره شبانه ]


 

:: دریافت فایل
 

مدت زمان | دقیقه
 

حجم فایل ::
 

قسمت اول

11:00

7.82 MB

قسمت دوم

10:26

7.42 MB

قسمت سوم

12:07

8.59 MB

قسمت چهارم

10:22

7.36 MB[ گفتگوی مهران مدیری و فرزاد حسنی - نقد پاورچین ]


 

:: دریافت فایل
 

مدت زمان | دقیقه
 

حجم فایل ::
 

قسمت اول

9:48

6.96 MB

قسمت دوم

6:54

4.90 MB

قسمت سوم

10:58

7.78 MB

قسمت چهارم

9:01

6.39 MB

قسمت پنجم

8:39

6.15 MB 

[ مجموعه برنامه «طنز3 - نقد3» ]

:: دریافت فایل
 

مدت زمان | دقیقه
 

حجم فایل ::
 

قسمت اول

6:22

4.73 MB

قسمت دوم

8:37

6.40 MB

قسمت سوم

6:19

4.70 MB

قسمت چهارم

8:08

6.04 MB

قسمت پنجم 6:11 4.7 MB
قسمت ششم 5:53 4.4 MB
قسمت هفتم 9:30 7.2 MB
قسمت هشتم 7:40 5.8 MB

-----------------------------------------------------------------

:: دیـــــگر کلیپ ها ::