صفحه 1 » 2 » 3 » 4 » 5

نوروز72
 

سینمایی دیدار
 

جنگ 77
 

دردسر والدین
 

پاورچین
 

جشن دنیای تصوسر به همراه کیومرث پوراحمد و عزت الله انتظامی
 

تندیس حافظ
 

تمرین کنسرت
 

کنسرت
 

جایزه ی بزرگ